Herontwikkeling asielzoekerscentra Dronten en Luttelgeest

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. In het voorjaar van 2009 is B4o na een uitgebreide selectieronde door het COA uitgekozen voor het vervaardigen van een beeldkwaliteits- stedenbouwkundig- en landschapsplan voor een tweetal locaties. Het gaat hierbij om de twee grootste asielzoekerscentra, Dronten en Luttelgeest.

Beide locaties zijn circa 20 hectare groot en voldoen op dit moment niet meer aan de hedendaagse eisen die het COA stelt voor een dergelijke locatie. Het COA heeft daarom besloten om deze locaties te herontwikkelen, waarbij de uitgangspunten duurzaamheid, flexibiliteit en waardecreatie centraal staan bij de herontwikkeling. Voor de toekomstige opzet en inrichting moet voor beide locaties rekening worden gehouden dat op termijn een omvorming kan plaatsvinden naar de oorspronkelijke functie van het terrein met recreatiewoningen. Binnen het plangebied dienen 134 nieuwe woningen een plek te krijgen. De uitdaging in de opgave is enerzijds voldoende kaders te bieden voor het realiseren van een kwalitatieve en hoogwaardige opvang voor asielzoekers. Anderzijds dient er binnen de opgave flexibel ingespeeld te worden op een toekomstige functiewijziging naar recreatie waar recreanten aangenaam kunnen verblijven. Op dit moment is voor elke locatie door een tweetal gerenommeerde architectenbureaus een ontwerp gemaakt voor de verschillende bebouwing. Op de projectpagina meer informatie over deze herontwikkelingsprojecten.

news_coa_projecten