Rond de tafel met de provincie Noord-Holland op de Provada

In 2012 was er weer een editie van de vastgoedbeurs Provada te Amsterdam, waar dit jaar ook de provincie Noord-Holland een stand heeft. In de stand van de provincie vond tijdens de Provada 2012 te Amsterdam een rondetafelgesprek plaats over “Nieuwe Landgoederen”. Paul Strijp, sectormanager Natuur, Landschap en Recreatie van de provincie, gaf leiding aan het gesprek waar ook publiek bij aanwezig was.

De provincie gebruikte het rondetafelgesprek om met vastgoedpartijen te discussiëren over ontwikkelingen in het landelijk gebied. Door ingrijpende bezuinigen op natuur, recreatie en landschap, de val van het kabinet en de economische voorspellingen is de verwachting niet dat op korte termijn nieuwe publieke middelen beschikbaar komen voor de groene opgaven. Veel partijen kijken vanwege het ontbreken van publieke middelen naar private partijen. Maar ook privaten worden hard geraakt door de crisis. De vraag is wat er nog wel mogelijk is. Misschien geen gebiedsontwikkeling zoals die begin 2000 opgestart zijn, maar kleinschaliger nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. Nieuwe Landgoederen kunnen een manier zijn om de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren.

De provincie Noord-Holland heeft, anders dan veel andere provincies, (nog) geen beleid voor Nieuwe Landgoederen. Ervaringen in andere provincies laten soms interessante voorbeelden zien van grootschalige en kleinschalige ontwikkelingen (5-40 hectaren) waar private partijen of particulieren kwaliteit toevoegen aan het landschap door een Nieuw Landgoed te stichten. In het openbare gesprek zijn verschillende vragen ten aanzien van Nieuwe Landgoederen in Noord-Holland en de rol van de provincie naar voren gekomen en doorgenomen met de deelnemers van het gesprek, met daarbij een blik naar toekomstige mogelijkheden. Bij dit publiekelijk toegankelijke ‘rond de tafel’ gesprek waren aanwezig B4o (Floris Bouwman), AM/ Groen door Rood  (Ellen Masselink) , LTO Vastgoed (A. Olden), de Vereniging Holland Particulier Grondbezit (D.A.J.C. Diepenhorst)  en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (Bureau NVR).

news_037_beeld02