Dorpsuitbreiding Vreeland Oost

Studie en stedenbouwkundig- en landschappelijk ontwerp inpassing kazemat, nieuwe boerderij en natuurontwikkeling, Vreeland, gemeente Stichtse Vecht.

Meer over de opgave en specificaties

project: Dorpsuitbreiding Vreeland Oost
opgave: Stedenbouwkundig en- landschappelijk ontwerp
locatie: Vreeland,gemeente Stichtse Vecht
opdrachtgever: Driessen Vreeland
oppervlak: circa 4,5 hectare
credits: planteam B4o; Floris Bouwman & Patrick Ruijzenaars in samenwerking met Timpaan
status: definitief ontwerp

Het plangebied betreft de locatie gelegen aan de Kleizuwe 105a te Vreeland. Door een toekomstige verhuizing van het bedrijf Driesen Vreeland dient een herstructurering plaats te vinden binnen het plangebied. Het programma bestaat uit het realiseren van een zone waarbinnen vrije woonkavels uitgegeven dienen te worden. Het totale gebied bestaat uit circa 45.000 m2 waarvan circa 30.000 m2 uitgegeven dient te worden aan maximaal 60 woonkavels. Uit de landschaps- en stedenbouwkundige analyse komt naar voren dat het plangebied uit drie delen bestaat. Een noordelijke rand grenzend aan het open weide landschap. Een zuidelijke rand grenzend aan de oude Vecht met aangrenzend aan het plangebied dichte hoog opgaande begroeiing. En tenslotte, een door bovenstaande gebieden omsloten middengebied. De verbindende elementen tussen de drie gebieden zijn een bestaande historische sloot die vanuit het open weide gebied het plangebied wordt ingetrokken en een parkje in het oostelijk gedeelte van het plan. Door deze sloot en het parkje krijgen de woningen en de openbare ruimte in het middengebied extra kwaliteit en een directe relatie met het open weide landschap aan de noordzijde. Aan de oostzijde wordt de historische watergang gehandhaafd. De ca. 60 woningen binnen de nieuwe woonwijk genaamd ‘Plantage Vredelant’ worden gebouwd op ruime kavels die grotendeels bestaan uit vrije kavels waarop men zelf een eigen woning kan realiseren. De voorwaarden waaraan de woningen dienen te voldoen wordt vastgesteld binnen het beeldkwaliteitsplan, de bouwregels en het bestemmingsplan. Belangrijke uitgangspunten hierbij is de vrije architectuur: een combinatie van kenmerken van verschillende stijlen, een hoge welstand: streven naar een hoge welstand van bebouwing en een hoog onderhoudsniveau, bebouwing van allure: veel aandacht voor detaillering met mooie kwalitatieve materialen.

De herstructurering van het plangebied maakt onderdeel uit van een grootschalige herontwikkeling binnen Vreeland Oost waarbij aan de noordzijde van het plangebied er een landschappelijke inpassing is van een nieuwe haven en bestaande ijsbaan en aan de zuidzijde een landschappelijke inpassing is van een historische kazemat, nieuwe boerderij en natuurontwikkeling.