AZC Luttelgeest

Beeldkwaliteitsplan, landschapsplan en stedenbouwkundig plan

Meer over de opgave en specificaties

Project: Herstructurering AZC Luttelgeest
Opgave: Beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig- en landschapsplan
opdrachtgever: Ministerie van Justitie / COA
architect woningen: DP6 architectuurstudio
ontwerp: 2009/2010 – uitvoering 2011
oppervlak: circa 20 hectare

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. De locatie in Luttelgeest is circa 20 hectare groot en voldoet op dit moment niet meer aan de hedendaagse eisen die het COA stelt voor een dergelijke locatie. Het COA heeft daarom besloten om deze locatie te herontwikkelen, waarbij de uitgangspunten duurzaamheid, flexibiliteit en waardecreatie centraal staan bij de herontwikkeling. Voor de toekomstige opzet en inrichting moet voor de locaties rekening worden gehouden dat op termijn een omvorming kan plaatsvinden naar de oorspronkelijke functie van het terrein met recreatiewoningen. Het programma bestaat uit 138 woningen, 3 clustergebouwen en een school. In de 138 woningen kunnen 1052 asielzoekers worden gehuisvest.

In het voorjaar van 2009 is B4o na een uitgebreide selectieronde uitgekozen voor het vervaardigen van een beeldkwaliteitsplan voor de architectuur van de nieuw te bouwen woningen en de nieuwe terreininrichting voor dit asielzoekerscentrum. In het beeldkwaliteitsplan is onder ander ingegaan op het gebruik van materialen, beplanting en de kapvorm van de nieuwe bebouwing die aan dient te sluiten bij de gebouwen in Noordoostpolder. De gebouwen dienen te reageren op de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Mede op basis hiervan is DP6 als architect geselecteerd voor het ontwerp van de verschillende woningtype en nieuwe dienstengebouwen. Hierna is er door B4o een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de locatie met een heldere verkaveling voor zowel de fase als azc, alsook voor de recreatiefase. Hierbij vormde de cultuurhistorie van de locatie een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe stedenbouwkundige structuur. De uitdaging in de opgave is enerzijds voldoende kaders te bieden voor het realiseren van een kwalitatieve en hoogwaardige opvang voor asielzoekers. Anderzijds dient er binnen de opgave flexibel ingespeeld te worden op een toekomstige functiewijziging naar recreatie waar recreanten aangenaam kunnen verblijven.